log图标

toefl.viplgw.cn

 • 使用手机注册
 • 使用邮箱注册
 • 手机号不能为空!

  验证码不能为空!

  用户名不能为空!

  密码不能为空!

 • 邮箱不能为空!

  验证码不能为空!

  用户名不能为空!

  密码不能为空!

已有账号? 登录到雷哥托福
log图标
 • 使用手机找回密码
 • 使用邮箱找回密码
 • 手机号不能为空!

  验证码不能为空!

  密码不能为空!

 • 邮箱不能为空!

  验证码不能为空!

  密码不能为空!

加入生词本

listen

英['lɪs(ə)n] 美['lɪsn]
vi. 听,倾听;听从,听信
n. 听,倾听

已添加
×

我要举报草莓小菇凉评论

用户头像
草莓小菇凉:说的非常好,十分有道理,棒棒棒!

06-08 15:44:55

请选择举报类型:

举报电话:400 1816 180    举报QQ:2095453331
×
logo图标
分享到雷哥托福

分享成功图标分享成功

邀请名师点评成功,管理员正在安排老师进行点评。

继续做题 返回首页
支付雷豆失败图标 雷豆余额不足 购买雷豆 返回
报告题目错误
请选择错误类型:
请描述一下这个错误:

取消

下载雷哥托福APP

你的托福备考神器

雷哥托福

雷哥网托福APP

你的托福备考神器

去下载
 • 最新阅读模考排行榜
 • 1
  1624299ukfa
  Official-49
  正确率100%
 • 2
  272446olq
  Official-44
  正确率100%
 • 3
  176309g
  Official-50
  正确率100%
 • 4
  1624299ukfa
  Official-48
  正确率100%
 • 5
  chaoyang
  Official-03
  正确率100%
 • 6
  272446olq
  Official-04
  正确率100%
 • 7
  164648czm
  Official-34
  正确率100%
 • 8
  272446olq
  Official-05
  正确率100%
 • 9
  272446olq
  Official-03
  正确率97.62%
 • 10
  471074kavk
  Official-40
  正确率97.62%
 • 11
  yilezeng
  Official-45
  正确率97.62%
 • 12
  272446olq
  Official-11
  正确率97.62%
 • 13
  282077kj
  Official-44
  正确率97.62%
 • 14
  1624299ukfa
  Official-48
  正确率97.62%
 • 15
  272446olq
  Official-22
  正确率97.62%
 • 16
  356203bghyl
  Official-01
  正确率97.62%
 • 17
  aaaaa
  Official-50
  正确率97.62%
 • 18
  201387pohku
  Official-44
  正确率97.62%
 • 19
  1624299ukfa
  Official-48
  正确率97.62%
 • 20
  624398agrc
  Official-50
  正确率97.62%
 • 21
  272446olq
  Official-34
  正确率97.62%
 • 22
  272446olq
  Official-04
  正确率97.62%
 • 23
  164648czm
  Official-31
  正确率97.62%
 • 24
  yilezeng
  Official-45
  正确率95.24%
 • 25
  rosacheng
  Official-01
  正确率95.24%
 • 26
  汤包和豆包
  Official-50
  正确率95.24%
 • 27
  210878x
  Official-27
  正确率95.24%
 • 28
  Illona_Li
  Official-45
  正确率95.24%
 • 29
  Sophie
  Official-42
  正确率95.24%
 • 30
  Illona_Li
  Official-27
  正确率95.24%
 • 最新听力模考排行榜
 • 1
  Lothluin
  Official 46
  正确率100%
 • 2
  kristina6812
  Official 32
  正确率100%
 • 3
  173961fvlqj
  Official 30
  正确率100%
 • 4
  iam5x
  Official 48
  正确率100%
 • 5
  gellert
  Official 48
  正确率100%
 • 6
  黑馒儿
  Official 09
  正确率100%
 • 7
  410344wo
  Official 32
  正确率100%
 • 8
  201387pohku
  Official 11
  正确率100%
 • 9
  alright
  Official 42
  正确率100%
 • 10
  263103cn
  Official 29
  正确率100%
 • 11
  272446olq
  Official 30
  正确率100%
 • 12
  164648czm
  Official 32
  正确率100%
 • 13
  899694s
  Official 03
  正确率100%
 • 14
  790203byxl
  Official 47
  正确率100%
 • 15
  201387pohku
  Official 10
  正确率100%
 • 16
  471074kavk
  Official 43
  正确率100%
 • 17
  Lothluin
  Official 44
  正确率100%
 • 18
  272446olq
  Official 03
  正确率100%
 • 19
  582718sr
  Official 32
  正确率100%
 • 20
  259287dop
  Official 44
  正确率100%
 • 21
  272446olq
  Official 22
  正确率100%
 • 22
  笑同学
  Official 21
  正确率100%
 • 23
  272446olq
  Official 32
  正确率100%
 • 24
  308502nlkfg
  Official 46
  正确率100%
 • 25
  202332kupul
  Official 46
  正确率100%
 • 26
  471074kavk
  Official 47
  正确率100%
 • 27
  903179f
  Official 47
  正确率97.06%
 • 28
  lgw1489984424
  Official 11
  正确率97.06%
 • 29
  308502nlkfg
  Official 44
  正确率97.06%
 • 30
  HAOYUNLAI
  Official 08
  正确率97.06%

更多资讯

Official套题 46

选择模考内容

开始模考

推荐课程

更多

热门资讯

更多